Akty prawne


Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2012 r. >>>

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. poz. 1487 >>>

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. poz. 1488 >>>

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. poz. 1489 >>>

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. poz. 1490 >>>

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

  • (Dz. U. poz. 532 z dnia 7 maja 2013 r.)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

  • (Dz. U. Nr 228, poz. 1492 z dnia 2 grudnia 2010 r.)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

  • (Dz. U. Nr 228, poz. 1490 z dnia 2 grudnia 2010 r.)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

  • (Dz. U. Nr 228, poz. 1491 z dnia 2 grudnia 2010 r.)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

  • (Dz. U. Nr 228, poz. 1489 z dnia 2 grudnia 2010 r.)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

  • (Dz. U. Nr 228, poz. 1488 z dnia 2 grudnia 2010 r.)