Zalecenia dla szkół organizujących nauczanie integracyjne i włączające

(wg P. Mittler)

  • lekcje buduje się tak, by uwzględniały różnorodność uczniów
  • uczniowie są aktywnie zaangażowani we własne uczenie się
  • w czasie lekcji rozwijane są umiejętności rozumienia różnic przez uczniów
  • uczniowie uczą się we wzajemnej współpracy
  • sposób oceniania ma służyć motywacji wszystkich uczniów
  • dyscyplina w klasie opiera się na wzajemnym szacunku
  • nauczyciele planują , przeglądają materiał i nauczają w płaszczyźnie partnerskiej
  • nauczyciele wspomagający nauczanie rzeczywiście wspomagają i dążą do uczestnictwa każdego ucznia
  • praca domowa ma być samodzielna i wykonalna dla wszystkich (dawanie wyboru w zależności od możliwości i aspiracji)
  • wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach mających miejsce poza szkołą np.: muzeum, biblioteka, las itp.

Kluczem w podejściu jest różnicowanie treści nauczania i metod nauczania stosownie do potrzeb ucznia, czyli poszanowanie różnic indywidualnych.