1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Koordynatorkami konkursu są nauczycielki biologii i geografii.

2. Konkurs przeznaczony dla wszystkich uczniów klas V – VIII szkoły

3. Cele konkursu:

  • zaprezentowanie „osobliwości przyrodniczych” spotykanych w najbliższym otoczeniu
  • popularyzacja uczniowskiej twórczości fotograficznej
  • uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającej nas przyrody
  • doskonalenie umiejętności fotograficznych

4. Przedmiotem fotografii powinny być elementy przyrody ożywionej lub nieożywionej o szczególnych walorach, np. olbrzymie lub ciekawe okazy zbiorów z ogrodu,  lasu czy parku, niespotykane rośliny, zwierzęta,  skały

obiekty nietypowe, wyjątkowe i rzadkie.

5. Każdy z autorów może dostarczyć 2 fotografie o wymiarach 15x21cm.  Zdjęcie należy umieścić w kopercie oraz dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, klasą, tytułem pracy, miejscem wykonania zdjęcia lub zbioru, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia.

6. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.

7. Prace należy dostarczać do 31 października 2020 roku do nauczycieli biologii i geografii.

8.  Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2010

9. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu - nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Życzymy powodzenia!

B.Mikus
J.Brzezicka