OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Cele ogólne:
• usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, by dać dziecku szansę na sukces.
• stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji kierunkowo – przestrzennej,
• wzmocnienie wiary dziecka we własne siły oraz utrzymanie dobrej motywacji do pracy,
• utrwalenie wiadomości i umiejętności nabytych podczas nauki w systemie lekcyjnym oraz określonych w kryteriach wymagań edukacyjnych dla ucznia.

Cele szczegółowe:
• kształtowanie pozytywnej samooceny
• kształtowanie odporności emocjonalnej na niepowodzenia
• kształcenie systematyczności i wytrwałości w pracy
• rozwijanie sprawności manualnych
• rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
• usprawnianie percepcji słuchowej
• usprawnianie rozumienia elementarnych pojęć matematycznych
• usprawnianie procesów pamięci i myślenia
• rozwijanie zdolności koncentracji uwagi

 

Metody wykorzystywane podczas realizacji zajęć terapeutycznych to m.in.:
• elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
• elementy metody – Pedagogika zabawy,
• muzykoterapia,
• elementy metody Dobrego startu wg M. Bogdanowicz,
• elementy metody kinezjologii edukacyjnej P. Denisona,
• metoda komputerowego wspomagania,
• metody oparte na obserwacji, słowie i praktycznym działaniu.

Zasady prowadzenia zajęć:
• stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa, życzliwej pomocy;
• kształtowanie pozytywnej atmosfery;
• dostosowanie rodzaju prowadzonych zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości dziecka;
• powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych;
• mobilizowanie dziecka do samodzielności i aktywności;
• pobudzanie motywacji i chęci do wysiłku poprzez stosowanie różnorodnych i ciekawych ćwiczeń;
• dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka;
• stworzenie odpowiednich warunków oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do usprawniania zaburzonych funkcji.

Katarzyna Monczak