Zachęcamy uczniów klas 4-8 do udziału w szkolnym konkursie w ramach akcji

„Szkoła Pamięta”

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie, informacji dodatkowych udzielają organizatorzy konkursu.

Regulamin konkursu:

§ 1.Regulamin określa zasady konkursu „ Pamiętajmy o lokalnych bohaterach i miejscach pamięci”, przeprowadzanego przez Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2.Celem konkursu jest upamiętnienie ważnych rocznic i postaci historycznych, w ramach akcji „Szkoła Pamięta”, a także zwrócenie większej uwagi na historię swojej małej ojczyzny i lokalnych bohaterów.

§ 3.Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej.
  2. Tematyka prac konkursowych dotyczy (do wyboru jedna z kategorii):
  • przygotowanie pracy plastycznej lub literackiej (wiersz, opowiadanie, esej) upamiętniającej ważne postaci lub wydarzenie lokalnej historii (np. Zbrodnia Lubińska);
  • opracowanie prezentacji multimedialnej, która będzie mogła być wykorzystana podczas zajęć lekcyjnych poświęconych np. jakieś rocznicy lub postaci historycznej;
  • przygotowanie w formie prezentacji mapy miejsc pamięci z najbliższej okolicy.
  1. Technika prac dowolna.
  2. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

§ 4. Termin i miejsce składania prac: przesyłamy zdjęcie wykonanej pracy lub prezentację multimedialną do organizatora przez Platformę Teams, do dnia 30 listopada 2020r.

Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja powołana przez organizatorów konkursu wybierze prace, którym przyzna nagrody lub wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie w grudniu. Decyzja komisji jest nieodwołalna.

Organizatorzy konkursu: 
Anna Jędrasik,
Maciej Lindmajer