Kształcenie integracyjne

 polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo, z autyzmem, niedostosowanych społecznie, z niepełnosprawnością sprzężoną). Odbywa się ono na wszystkich etapach edukacyjnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, z klasami, oddziałami integracyjnymi i integracyjnych.

W ramach kształcenia integracyjnego w przedszkolach i szkołach tworzone są klasy, oddziały integracyjne, do których kierowane są dzieci niepełnosprawne, uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną na wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka). Dzieci i młodzież niewidzące i niedowidzące, niesłyszące i słabosłyszące otrzymają takie orzeczenie w poradni wskazanej przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego.

Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasie może być zatrudniony dodatkowo nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.

Kształcenie integracyjne zapewnia dzieciom i młodzieży pełnosprawnym możliwość zaspakajania indywidualnych potrzeb, a uczniom niepełnosprawnym zapewnia ponadto realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnych lub socjoterapeutycznych, realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych poprzez dobór odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Stwarza odpowiednie warunki do nauki (specjalistyczny sprzęt i środki dydaktyczne), daje możliwość przebywania w środowisku rówieśniczym.

Przedszkola i szkoły udzielają pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju.

Źródło:
http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=208